(Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Sóng dừng ổn định trên sợi dây có chiều dài $L=OB=1,2$m với hai đầu O và B là hai nút sóng. Tại thời điểm $t=0$, các điểm trên sợi dây có li độ cực đại và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian ∆t và 5∆t các điểm trên sợi dây chưa đổi chiều chuyển động và hình dạng sóng tương ứng là đường (2) và (3). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 6 m/s. Tốc độ cực đại của điểm M là

(Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Sóng dừng ổn định trên sợi dây có chiều dài $L=OB=1,2$m với hai đầu O và B là hai nút sóng. Tại thời điểm $t=0$, các điểm trên sợi dây có li độ cực đại và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian ∆t và 5∆t các điểm trên sợi dây chưa đổi chiều chuyển động và hình dạng sóng tương ứng là đường (2) và (3). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 6 m/s. Tốc độ cực đại của điểm M là

A. 40,81 cm/s

B. 81,62 cm/s

C. 47,12 cm/s

D. 66,64 cm/s

.

+ Bước sóng của sóng $\lambda =OB=1,2m$

Chu kì của sóng $T=\frac{\lambda }{v}=\frac{1,2}{6}=0,2$s

+ Hai thời điểm (2) và (3) vị trí của các phần từ dây đối xứng với nhau qua vị trí cân bằng. Từ hình vẽ ta có:

$\left\{ \begin{array}{l} 6\Delta t = \frac{T}{2} \Rightarrow \Delta t = \frac{T}{{12}}\\ {A_M} = A\frac{{\sqrt 3 }}{2} \end{array} \right.$

Với A là biên độ của điểm bụng

Tốc độ cực đại của M

${{v}_{ma\text{x}}}=\frac{2\pi }{T}{{A}_{M}}=\frac{2\pi }{0,2}\frac{\sqrt{3}}{2}3=81,62$cm/s

Đáp án B

 

 

Cialis Cialis Fiyat