Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?
A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng
B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau)
D. Điều kiện khí hậu, thời tiết
Quảng cáo

Lời giải

Đáp án: B
Giải thích: Khả năng hút nước của rễ ở cây trồng phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:
+ Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng.
+ Các điều kiện bên ngoài (các loại đất trồng, thời tiết, khí hậu…) – SGK trang 37, 38

Cialis Cialis Fiyat