Khi một vật dao động điều hòa thì

Khi một vật dao động điều hòa thì
A. Thế năng và động năng vuông pha
B. Li độ và vận tốc đồng pha
C. Li độ và gia tốc ngược pha 
D. Gia tốc và vận tốc ngược pha nhau

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Khi một vật dao động điều hòa thì li độ và gia tốc ngược pha nhau