Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây, theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở các thời điểm t$_{1}$ và ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,3s$. Chu kì của sóng là

Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây, theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở các thời điểm t$_{1}$ và ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,3s$. Chu kì của sóng là

A. 0,9 s

B. 0,4 s

C. 0,6 s

D. 0,8 s

Vận tốc truyền sóng $v=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{3dv}{0,3}=10$dv/s

Bước sóng của sóng $\lambda =8dv$

Chu kì của sóng $T=\frac{\lambda }{v}=0,8s$

Đáp án D