Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình  x = Acos(ωt+Φ) thì có vận tốc tức thời:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình  x = Acos(ωt+Φ) thì có vận tốc tức thời:
A. v = -Aωsin(ωt+Φ)
B. v = Aωcos(ωt+Φ)
C. v = Aω$^{2}$sin (ωt+Φ)
D. v = -Aωcos(ωt+Φ)

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A Ta có v = x’ = -Aωsin(ωt+Φ )