Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v$_{1}$, v$_{2}$, v$_{3}$. Nhận định nào sau đây đúng?

Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v$_{1}$, v$_{2}$, v$_{3}$. Nhận định nào sau đây đúng?
A. v$_{2}$ > v$_{1}$ > v$_{3}$.    
B. v$_{1}$ > v$_{2}$ > v$_{3}$.   
C. v$_{3}$ > v$_{2}$ > v$_{1}$.  
D. v$_{1}$ > v$_{3}$ > v$_{2}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án chọn là: B Vận tốc của âm có tần số xác định truyền trong chất rắn là lớn nhất rồi đến chất lỏng và nhỏ nhất trong chất khí, vì thế vận tốc âm sẽ lớn nhất trong nhôm v$_{1}$ và nhỏ nhất trong không khí v$_{3}$ nên ta có v$_{1}$ > v$_{2}$ > v$_{3}$.

Cialis Cialis Fiyat