Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại

Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại
A. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng 
B. Li độ của chất điểm có giá trị cực đại
C. Li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu
D. Động năng bằng thế năng

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu thì gia tốc của nó có giá trị cực đại