Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng $u=a\cos \left( \frac{2\pi }{T}t-\frac{2\pi x}{\lambda } \right)$. Trên hình vẽ đường (1) là hình dạng của sóng ở thời điểm t, hình (2) là hình dạng của sóng ở thời điểm trước đó $\frac{1}{12}s$. Phương trình sóng là

Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng $u=a\cos \left( \frac{2\pi }{T}t-\frac{2\pi x}{\lambda } \right)$. Trên hình vẽ đường (1) là hình dạng của sóng ở thời điểm t, hình (2) là hình dạng của sóng ở thời điểm trước đó $\frac{1}{12}s$. Phương trình sóng là

A. $u=2\cos \left( 10\pi t-\frac{2\pi x}{3} \right)cm$

B. $u=2\cos \left( 8\pi t-\frac{\pi x}{3} \right)cm$

C. $u=2\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi x}{3} \right)cm$

+ Từ hình vẽ ta xác định được $\lambda =6cm$

+ Tại cùng một vị trí trong không gian, ở hai thời điểm t$_{1}$ và t$_{2}$ phần tử môi trường đều có li độ là 1 cm nhưng di chuyển theo hai chiều ngược nha, ta có

$\Delta \varphi =\omega t\Leftrightarrow \frac{2\pi }{3}=\omega \frac{1}{12}\Rightarrow \omega =8\pi $rad/s

Vậy phương trình dao động sẽ là$u=2\cos \left( 8\pi t-\frac{\pi x}{3} \right)cm$

Đáp án B

Cialis Cialis Fiyat