Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với :
A. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ – ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1.$\frac{1}{2}$}$
B. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ –  ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$
C. v$^{2}$$_{1}$ = ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1 }$- v$^{2}$$_{max}$
D. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ + ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$
. Đáp án : B
Ta có :
$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = Acos({t_1}\omega + \phi )}\\ {{v_1} = – A\omega (sin({t_1}\omega ) + \phi )} \end{array}} \right. \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {co{s^2}({t_1}\omega + \phi ) = \frac{{x_1^2}}{{{A^2}}}}\\ {si{n^2}({t_1}\omega + \phi ) = \frac{{v_1^2}}{{{A^2}{\omega ^2}}}} \end{array}} \right.$
Từ đó : $\frac{x_{1}^{2}}{{{A}^{2}}}$ +$\frac{v_{1}^{2}}{{{A}^{2}}{{\omega }^{2}}}$ = 1
hay  = v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ –  ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$

Cialis Cialis Fiyat