(Nguyễn Du – Thanh Oai – 2017) Một sóng cơ truyền trên trục Ox trên một dây đàn hồi rất dài với tần số f = 1/3 Hz. Tại thời điểm t$_{0}$ = 0 và tại thời điểm t$_{1}$ = 0,875s hình ảnh của sợi dây được mô tả như hình vẽ. Biết rằng d$_{2}$ – d$_{1}$ = 10cm. Gọi $\delta $là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Giá trị $\delta $là

(Nguyễn Du – Thanh Oai – 2017) Một sóng cơ truyền trên trục Ox trên một dây đàn hồi rất dài với tần số f = 1/3 Hz. Tại thời điểm t$_{0}$ = 0 và tại thời điểm t$_{1}$ = 0,875s hình ảnh của sợi dây được mô tả như hình vẽ. Biết rằng d$_{2}$ – d$_{1}$ = 10cm. Gọi $\delta $là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng. Giá trị $\delta $là

A. π

B. $\frac{3\pi }{5}$

C. $\frac{5\pi }{3}$ D. $2\pi $

+ Độ lệch pha giữa hai điểm cách O các khoảng d$_{1}$ và d$_{2}$ như hình vẽ

$\Delta \varphi =\Delta {{\varphi }_{t}}+\Delta {{\varphi }_{x}}=\underbrace{2\pi f\Delta t}_{{{105}^{0}}}+\frac{2\pi \Delta d}{\lambda }={{240}^{0}}\Rightarrow \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }={{135}^{0}}$Từ đó, ta tìm được $\lambda =\frac{80}{3}cm$

Tỉ số

Đáp án B

Cialis Cialis Fiyat