Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm  ?

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm  ?
A. Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng không đổi
B. Động năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian
C. Tốc độ của chất điểm tỷ lệ với li độ của nó
D. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỷ lệ thuận với li độ của chất điểm

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Tốc độ của chất điểm không tỷ lệ với li độ của nó