(Quốc gia – 2017) Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}={{10}^{-12}}\text{W}.{{m}^{-2}}$. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ $x=4m$. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

(Quốc gia – 2017) Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}={{10}^{-12}}\text{W}.{{m}^{-2}}$. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ $x=4m$. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 24 dB

B. 23 dB

C. 24,4 dB

D. 23,5 dB

+ Cường độ âm tại một điểm $I\sim \frac{1}{{{r}^{2}}}$ với r là khoảng cách từ điểm đó đến nguồn âm

+ Từ hình vẽ ta xác định được $\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} r = x\\ I = 2,{5.10^{ – 9}} \end{array} \right.\\ \left\{ \begin{array}{l} r = x + 2\\ I = \frac{{2,5}}{4}{.10^{ – 9}} \end{array} \right. \end{array} \right. \Rightarrow \frac{{x + 2}}{x} = 2 \Rightarrow x = 2m$ (x là khoảng cách từ nguồn âm đến gốc tọa độ O)

Đáp án C

Cialis Cialis Fiyat