(Quốc gia – 2013) Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t$_{1}$ (đường nét đứt) và t$_{2}$ = t$_{1}$ + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t$_{2}$, vận tốc của điểm N trên đây là :

(Quốc gia – 2013) Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t$_{1}$ (đường nét đứt) và t$_{2}$ = t$_{1}$ + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t$_{2}$, vận tốc của điểm N trên đây là :

A. 65,4 cm/s

B. – 65,4 cm/s

C. – 39,3 cm/s.

D. 39,3 cm/s

+ Từ hình vẽ ta xác định được quãng đường mà sóng truyền đi được trong 0,3 s là $\Delta x=0,15m\Rightarrow v=\frac{\Delta x}{\Delta t}=0,5$m/s

Bước sóng của sóng $\lambda =40cm\Rightarrow \omega =\frac{2\pi v}{\lambda }=2,5\pi $rad/s

Điểm N tại thời điểm t$_{2}$ điểm N đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, do vậy tốc độ của N là

${{v}_{N}}=\omega A=2,5\pi {{.5.10}^{-2}}\approx 39,3$cm/s

Đáp án D