(Quốc gia – 2015) Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t$_{1}$ (nét đứt) và thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{11}{12f}$ (nét liền). Tại thời điểm t$_{1}$, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t$_{2}$, vận tốc của phần tử dây ở P là:

(Quốc gia – 2015) Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t$_{1}$ (nét đứt) và thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{11}{12f}$ (nét liền). Tại thời điểm t$_{1}$, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t$_{2}$, vận tốc của phần tử dây ở P là:

A. $20\sqrt{3}$ cm/s

B. 60 cm/s

C. $-20\sqrt{3}$ cm/s

D. – 60 cm/s

+ Tại thời điểm t$_{1}$ li độ của N bằng biên độ của M. Vậy có hai vị trí có thể là (1) và (2) trên đường tròn

+ Tại thời điểm t$_{2}$ ứng với góc quét 330$^{0}$, nếu ta chọn vị trí ban đầu là (1) thì tại thời điểm t$_{2}$ các phần tử dây đều có tốc độ bằng 0

+ Tại thời điểm t$_{2}$ ứng với góc quét 330$^{0}$, nếu ta chọn vị trí ban đầu là (2) thì tại thời điểm t$_{2}$ vận tốc của P được tính bởi :

${{v}_{P}}=-\frac{\omega A}{2}\cos {{30}^{0}}=-60$ cm/s

Đáp án D

Cialis Cialis Fiyat