(Quốc gia – 2017) Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

(Quốc gia – 2017) Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,33a

B. 0,31a

C. 0,35a

D. 0,37a

Lời giải

+ Ta có: $L=\log \frac{I}{{{I}_{0}}}$

+ Từ hình vẽ ta nhận thấy

$\left\{ \begin{array}{l} L = 0,5B\\ I = a \end{array} \right.$

Thay vào biểu thức trên ta tìm được

Đáp án B

 

Cialis Cialis Fiyat