Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N ở thời điểm t2 là :

Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N ở thời điểm t2 là :

A. ${{u}_{N}}=2$cm, ${{x}_{N}}=\frac{40}{3}$cm

B. ${{u}_{N}}=\sqrt{6}$cm, ${{x}_{N}}=15$cm

C. ${{u}_{N}}=2$cm, ${{x}_{N}}=15$cm

D. ${{u}_{N}}=\sqrt{6}$cm, ${{x}_{N}}=\frac{40}{3}$cm

Tại thời điểm t$_{1}$ tốc độ của M là ${{v}_{M}}=\frac{\omega {{A}_{M}}}{2}$

Tốc độ của điểm N tại thời điểm t$_{2}$ là : ${{v}_{N}}=\frac{\omega {{A}_{N}}\sqrt{2}}{2}$

${{v}_{N}}={{v}_{M}}\Rightarrow {{A}_{N}}=\frac{\sqrt{2}}{2}{{A}_{M}}$

Vậy điểm này cách nút $\frac{\lambda }{8}$ $\Rightarrow {{x}_{N}}=15cm$

Dựa vào hình vẽ ${{u}_{N}}=\frac{\sqrt{2}}{2}{{A}_{N}}=\frac{{{A}_{M}}}{2}=2cm$

Đáp án C

Cialis Cialis Fiyat