(Sở Nam Định – 2017) Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền $v=400$cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ $A=2$cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết x$_{M}$ là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là

(Sở Nam Định – 2017) Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền $v=400$cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ $A=2$cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết x$_{M}$ là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là

A. 28,56 cm

B. 24 cm

C. 24,66 cm

D. 28 cm

Chu kì của sóng $\frac{T}{8}=0,005\Rightarrow T=0,04$s $\Rightarrow \lambda =Tv=16$cm

${{u}_{0}}=\sqrt{2}A\Rightarrow M$cách nút gần nhất một khoảng $\frac{\lambda }{8}=2$cm

Điểm có cùng biên độ với M, sẽ nằm ở bó sóng cuối cùng, luôn dao động ngược pha với M. Từ hình vẽ ta có

${{d}_{ma\text{x}}}=\sqrt{{{\left( 2.2\sqrt{2} \right)}^{2}}+{{\left( 24 \right)}^{2}}}=24,66$cm

Đáp án C

Cialis Cialis Fiyat