Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian A. Ngược pha với nhau B. Cùng pha với nhau C. Vuông pha với nhau D. Lệch pha một lượng $\frac{\pi }{4}$ Hướng dẫn giải Chọn đáp án: A Trong dao động điều hòa của một vật… Continue reading Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là A. Cùng pha B. Cùng biên độ  C. Cùng tần số góc  D. Cùng pha ban đầu Hướng dẫn giải Chọn đáp án: C Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc,… Continue reading Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là

Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?

Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa? A. Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc bằng không C. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực… Continue reading Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?

Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa

Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa A. Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau. B. Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau. C. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa… Continue reading Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây? A. Đường parabol B. Đường tròn  C. Đường elip D. Đường hypebol Hướng dẫn giải Chọn đáp án: C Đường elip.

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với : A. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ – ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1.$\frac{1}{2}$}$ B. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ –  ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$ C. v$^{2}$$_{1}$ = ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1 }$- v$^{2}$$_{max}$ D. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ + ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$ . Đáp án : B Ta có : $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = Acos({t_1}\omega… Continue reading Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với :

Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại của gia tốc là

Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại của gia tốc là A. amax =${{\omega }^{2}}$A2 B. amax=${{\omega }^{2}}$A C. amax=ωA2 D. amax=ωA Hướng dẫn giải Chọn đáp án: B Ta có : x = Acos(ωt+ φ ) => v = x$^{’}$= -ωAsin(ωt+φ) Và   a = v$^{’}$=x$^{’’ }$ = -${{\omega }^{2}}$Acos( ωt+ φ) Do đó :  a$_{max}$=${{\omega }^{2}}$A

Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là

Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là A. a = -ω$^{2}$x B. a = ω$^{2}$Acos(ωt + φ ) C. a = ω$^{2}$x D. a = ω$^{2}$Acos(ωt + φ ) Hướng dẫn giải Chọn đáp án: A Ta có: x = Acos(ωt +… Continue reading Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là

Cialis Cialis Fiyat