Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Dạng toán vị trí vân giao thoa là một chủ đề quan trọng thuộc chương giao thoa ánh sáng. Những năm gần đây chủ đề này thường nằm trong câu 7 đến 8 điểm. 1. Vị trí vân sáng Vị trí vân sáng trên màn được xác định theo công thức: $x = k\frac{{\lambda D}}{a}$… Continue reading Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Cialis Cialis Fiyat