Trên một sợi dây đàn hồi có ba điểm M, N và P với N là trung điểm của đoạn MB. Trên dây có sóng lan truyền từ M đến P với chu kì T $\left( T>0,5s \right)$. Hình vẽ bên mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t$_{1}$ (nét liền) và ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,5s$(nét đứt). M, N và P lần lượt là các vị trí cân bằng tương ứng. Lấy $2\sqrt{11}=6,6$ và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm ${{t}_{0}}={{t}_{1}}-\frac{1}{9}s$ vận tốc dao động của phần từ dây tại N là

Trên một sợi dây đàn hồi có ba điểm M, N và P với N là trung điểm của đoạn MB. Trên dây có sóng lan truyền từ M đến P với chu kì T $\left( T>0,5s \right)$. Hình vẽ bên mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t$_{1}$ (nét liền) và ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,5s$(nét đứt). M, N và P lần lượt là các vị trí cân bằng tương ứng. Lấy $2\sqrt{11}=6,6$ và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm ${{t}_{0}}={{t}_{1}}-\frac{1}{9}s$ vận tốc dao động của phần từ dây tại N là

A. 3,53 cm/s

B. – 3,53 cm/s

C. 4,98 cm/s

D. – 4,98 cm/s

Từ đồ thị ta thấy rằng hai thời điểm t$_{1}$ và t$_{2}$ vuông pha nhau, do vậy

$\Delta t=0,5=\left( 2k+1 \right)\frac{T}{4}\Rightarrow \omega =\left( 2k+1 \right)\pi $rad/s

+ Tại thời điểm t$_{1}$ điểm N đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm do vậy tốc độ của N sẽ là ${{v}_{{{N}_{1}}}}={{v}_{max}}=\omega A=7,5\pi \left( 2k+1 \right)$mm/s

+ Vận của N tại thời điểm ${{t}_{0}}={{t}_{1}}-\frac{1}{9}s$là ${{v}_{{{N}_{0}}}}=-{{v}_{{{N}_{1}}}}\cos \left( 2k+1 \right)\frac{\pi }{9}$mm/s

Với $k=1$, ta thu được ${{v}_{{{N}_{0}}}}=-3,53$cm/s

Đáp án B

Cialis Cialis Fiyat