Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi:

Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi:
A. Vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu 
B. Vận tốc bằng không
C. Li độ cực tiểu
D. Li độ cực đại

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu