Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi

Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi
A. Ngược pha với vận tốc 
B. Cùng pha với vận tốc
C. Sớm pha $\frac{\pi }{2}$ so với vận tốc 
D. Trễ pha $\frac{\pi }{2}$ so với vận tốc

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi sớm pha $\frac{\pi }{2}$ so với vận tốc.