Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn

Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn
A. Sớm pha $\frac{\pi }{4}$ so với li độ dao động
B. Cùng pha với li độ dao động
C. Lệch pha $\frac{\pi }{2}$ so với li độ dao động
D. Ngược pha với li độ dao động

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn lệch pha $\frac{\pi }{2}$ so với li độ dao động.