Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi:

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi:
A. Li dộ có độ lớn cực tiểu
B. Li độ bằng không
C. Li dộ có độ lớn cực đại
D. Gia tốc có độ lớn cực tiểu

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực tiểu khi li độ cực đại