Xét các đặc tính vật lý sau đây của sóng âm: (I). Tần số.   (II). Biên độ.  (III). Cường độ. (IV). Vận tốc truyền.   (V). Bước sóng. Âm sắc của âm là đặc tính sinh lý phụ thuộc:

Xét các đặc tính vật lý sau đây của sóng âm: (I). Tần số.   (II). Biên độ.  (III). Cường độ. (IV). Vận tốc truyền.   (V). Bước sóng. Âm sắc của âm là đặc tính sinh lý phụ thuộc:
A. (I).
B. (II).
C. (V).
D. (I),(II).

Hướng dẫn giải

Đáp án chọn là: D Âm sắc của âm là đặc tính sinh lý phụ thuộc : tần số (I) và biên độ (II).