Để hai sóng có thể giao thoa với nhau thì:

Để hai sóng có thể giao thoa với nhau thì:
A. Hai sóng đó có cùng biên độ, cùng tần số.
B. Hai sóng có cùng tần số, cùng pha hoặc hiệu số pha không đổi.
C. Hai sóng có cùng chu kì và bước sóng.
D. Hai sóng có cùng bước sóng, cùng biên độ.

Hướng dẫn giải

Đáp án chọn là: B