Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng B. Tất cả các phương án đưa ra C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau) D. Điều kiện khí… Continue reading Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

(Quốc gia – 2017) Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

(Quốc gia – 2017) Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,33a B. 0,31a C. 0,35a D. 0,37a Lời giải + Ta có: $L=\log \frac{I}{{{I}_{0}}}$ + Từ hình vẽ… Continue reading (Quốc gia – 2017) Hình bên là độ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

Hình ảnh dưới đây mô tả sóng dừng trên một sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa hai nút M, P. Gọi K là một điểm trên dây nằm giữa hai nút Q và N. Kết luận nào sau đây là đúng?

Hình ảnh dưới đây mô tả sóng dừng trên một sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa hai nút M, P. Gọi K là một điểm trên dây nằm giữa hai nút Q và N. Kết luận nào sau đây là đúng? A. H và K dao động lệch pha… Continue reading Hình ảnh dưới đây mô tả sóng dừng trên một sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa hai nút M, P. Gọi K là một điểm trên dây nằm giữa hai nút Q và N. Kết luận nào sau đây là đúng?

(Sở Nam Định – 2017) Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền $v=400$cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ $A=2$cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết x$_{M}$ là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là

(Sở Nam Định – 2017) Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền $v=400$cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ $A=2$cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1),… Continue reading (Sở Nam Định – 2017) Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền $v=400$cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ $A=2$cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết x$_{M}$ là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là

(Quốc gia – 2015) Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t$_{1}$ (nét đứt) và thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{11}{12f}$ (nét liền). Tại thời điểm t$_{1}$, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t$_{2}$, vận tốc của phần tử dây ở P là:

(Quốc gia – 2015) Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ… Continue reading (Quốc gia – 2015) Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây ở thời điểm t$_{1}$ (nét đứt) và thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{11}{12f}$ (nét liền). Tại thời điểm t$_{1}$, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t$_{2}$, vận tốc của phần tử dây ở P là:

Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc $t=0$ hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất ∆t và 3∆t kể từ lúc $t=0$ thì hình ảnh của sợi dây lầt lượt là (2) và (3). Tốc độ truyền sóng là 20 m/s và biên độ của bụng sóng là 4 cm. Sau thời gian $\frac{1}{30}s$ kể từ lúc $t=0$, tốc độ dao động của điểm M là

Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc $t=0$ hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất ∆t và 3∆t kể từ lúc $t=0$ thì hình ảnh của sợi dây lầt lượt là (2) và… Continue reading Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi OB mô tả như hình dưới. Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung. Lúc $t=0$ hình ảnh của sợi dây là (1), sau thời gian nhỏ nhất ∆t và 3∆t kể từ lúc $t=0$ thì hình ảnh của sợi dây lầt lượt là (2) và (3). Tốc độ truyền sóng là 20 m/s và biên độ của bụng sóng là 4 cm. Sau thời gian $\frac{1}{30}s$ kể từ lúc $t=0$, tốc độ dao động của điểm M là

Một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng $x=2A\sin \left( \frac{2\pi d}{\lambda } \right)\cos \left( \frac{2\pi }{T}t+\frac{\pi }{2} \right)$, trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một đoạn x. Ở hình vẽ, đường mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 là đường (1). Tại các thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{3T}{8}$, ${{t}_{3}}={{t}_{1}}+\frac{7T}{8}$, ${{t}_{4}}={{t}_{1}}+\frac{3T}{2}$. Hình dạng của sợi dây lần lượt là các đường

Một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng $x=2A\sin \left( \frac{2\pi d}{\lambda } \right)\cos \left( \frac{2\pi }{T}t+\frac{\pi }{2} \right)$, trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một đoạn x. Ở… Continue reading Một sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng $x=2A\sin \left( \frac{2\pi d}{\lambda } \right)\cos \left( \frac{2\pi }{T}t+\frac{\pi }{2} \right)$, trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một đoạn x. Ở hình vẽ, đường mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 là đường (1). Tại các thời điểm ${{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{3T}{8}$, ${{t}_{3}}={{t}_{1}}+\frac{7T}{8}$, ${{t}_{4}}={{t}_{1}}+\frac{3T}{2}$. Hình dạng của sợi dây lần lượt là các đường

Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N ở thời điểm t2 là :

Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời… Continue reading Sóng dừng trên một sợi dây với biên độ điểm bụng là 4 cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét liền) và t2 (nét đứt) . Ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm N ở thời điểm t2. Tọa độ của điểm N ở thời điểm t2 là :

(Quốc gia – 2017) Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}={{10}^{-12}}\text{W}.{{m}^{-2}}$. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ $x=4m$. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

(Quốc gia – 2017) Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}={{10}^{-12}}\text{W}.{{m}^{-2}}$. M là… Continue reading (Quốc gia – 2017) Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là ${{I}_{0}}={{10}^{-12}}\text{W}.{{m}^{-2}}$. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ $x=4m$. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

(Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Sóng dừng ổn định trên sợi dây có chiều dài $L=OB=1,2$m với hai đầu O và B là hai nút sóng. Tại thời điểm $t=0$, các điểm trên sợi dây có li độ cực đại và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian ∆t và 5∆t các điểm trên sợi dây chưa đổi chiều chuyển động và hình dạng sóng tương ứng là đường (2) và (3). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 6 m/s. Tốc độ cực đại của điểm M là

(Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Sóng dừng ổn định trên sợi dây có chiều dài $L=OB=1,2$m với hai đầu O và B là hai nút sóng. Tại thời điểm $t=0$, các điểm trên sợi dây có li độ cực đại và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian ∆t… Continue reading (Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Sóng dừng ổn định trên sợi dây có chiều dài $L=OB=1,2$m với hai đầu O và B là hai nút sóng. Tại thời điểm $t=0$, các điểm trên sợi dây có li độ cực đại và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian ∆t và 5∆t các điểm trên sợi dây chưa đổi chiều chuyển động và hình dạng sóng tương ứng là đường (2) và (3). Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 6 m/s. Tốc độ cực đại của điểm M là

Cialis Cialis Fiyat