Hai dao động ngược pha khi:

Hai dao động ngược pha khi:
A. φ$_{2}$ – φ$_{1}$ = 2nπ.
B. φ$_{2}$ – φ$_{1}$ = nπ.
C. φ$_{2}$ – φ$_{1}$ = (2n + 1)$\frac{\pi }{2}$
D. φ$_{2}$ – φ$_{1}$ = (2n + 1)π.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: D

Cialis Cialis Fiyat