Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
A.  Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian
B. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian
D.  Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C cơ năng bảo toàn chứ không biến thiên >> C sai