Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
C. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C thoi gian dong nang = the nang la T/4