Vật dao động tắt dần có:

Vật dao động tắt dần có:
A. Vận tốc của chuyển động giảm dần theo thời gian.
B. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian.
C. thế năng luôn giảm dần theo thời gian.
D. li độ luôn giảm dần theo thời gian.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B

Cialis Cialis Fiyat