Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dayy có cùng độ dài. Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ góc ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dayy có cùng độ dài. Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với li độ góc ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Con lắc nặng tắt dần nhanh hơn
B. Con lắc nhẹ tắt dần nhanh hơn
C. Biên độ của 2 con lắc giảm theo thời gian và với tốc độ như nhau
D. Biên độ của con lắc nhẹ giảm chậm hơn biên độ con lắc nặng

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B
Cơ năng của mỗi con lắc được tính theo công thức : W$_{t}$= mgl(1 – cosα$_{0}$ ). Dễ nhận thấy rằng con lắc nặng hơn sẽ có cơ năng lớn hơn. Do đó, khi mất năng lượng thì con lắc nặng hơn sẽ cần nhiều thời gian hơn, nghĩa là tắt dần chậm hơn