Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kỳ con lắc

Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, khi chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kỳ con lắc
A. Không đổi 
B. Tăng 16 lần 
C. Tăng 2 lần
D. Tăng 4 lần

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C
Từ công thức $T=2\Pi \sqrt{\frac{l}{g}}~$. Do đó tại một nơi xác định chiều dài con lắc tăng 4 lần thì chu kì con lắc tăng 2 lần

Cialis Cialis Fiyat