Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động diều hòa cùng phương cùng tần số

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động diều hòa cùng phương cùng tần số
A. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần
B. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần
C. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha
D. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B Có cùng tần số với hai dao động thành phần.

Cialis Cialis Fiyat