Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây sai?

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây sai?
A. Chu kì của con lắc chỉ phụ thuộc độ cứng của lò xo và khối lượng của quả cầu.
B. Khi thế năng của quả cầu lớn nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất.
C. Tần số của con lắc không phụ thuộc biên độ dao động.
D. Khi quả cầu cân bằng thì lò xo có chiều dài bằng chiều dài tự nhiên của nó.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B Do con lắc lò xo nằm ngang nên thế năng lớn nhất thì vật ở biên nên lúc này độ lớn lực đàn hồi lớn nhất $\Rightarrow $ B sai