Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?  

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?   A. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. B. Sóng âm trong không khí là sóng ngang C. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng… Continue reading Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
 

Cialis Cialis Fiyat