Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Đặc điểm sinh học của từng loại cây trồng B. Tất cả các phương án đưa ra C. Giá thể sinh trưởng (các loại đất trồng, dung dịch dinh dưỡng khác nhau) D. Điều kiện khí… Continue reading Hỏi: Khả năng hút nước của rễ cây trồng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Cialis Cialis Fiyat