Dao động điều hòa có tính chất

Dao động điều hòa có tính chất
A. Khi đi qua vị trí cân bằng có vận tốc và gia tốc cực đại.
B. Khi đi qua vị trí cân bằng có  tốc độ cực đại và gia tốc bằng 0.
C. Khi vật qua vị trí biên nó có vận tốc cực tiểu và gia tốc cực tiểu.
D. Khi vật ở vị trí biên nó có vận tốc và gia tốc bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B
Dao động điều hòa có tính chất khi đi qua vị trí cân bằng có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.