(Quốc gia – 2017) Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theochiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t$_{0}$, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau

(Quốc gia – 2017) Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theochiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t$_{0}$, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau

A. $\frac{\pi }{4}$rad

B. $\frac{\pi }{3}$rad

C. $\pi $rad

D. $2\pi $rad

+ Từ hình vẽ ta có $\frac{\Delta x}{\lambda }=\frac{1}{2}$

Vậy độ lệch pha giữa hai điểm O và M sẽ là

$\Delta \varphi =\frac{2\pi \Delta x}{\lambda }=\pi rad$

Đáp án C

Cialis Cialis Fiyat