Trong dao động điều hòa, gia tốc tức thời biến đổi

Trong dao động điều hòa, gia tốc tức thời biến đổi
A. Cùng pha với li độ
B. Lệch pha π/2 so với li độ
C. Ngược pha với li độ
D. Sớm pha π/4 so với li độ

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Trong dao động điều hòa
Li độ x = A cos(ωt + φ)
Gia tốc a = -A.ω$^{2}$cos(ωt + φ) = A.ω$^{2}$cos(ωt + φ + π)
Vậy nên gia tốc và li độ ngược pha nhau

Cialis Cialis Fiyat