Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là

Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là
A. a = -ω$^{2}$x
B. a = ω$^{2}$Acos(ωt + φ )
C. a = ω$^{2}$x
D. a = ω$^{2}$Acos(ωt + φ )

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A
Ta có: x = Acos(ωt + Φ) → v = x’ = -ωAsin(ωt + φ)
Do đó: a = v’ = x”= -ω$^{2}$Acos(ωt + φ) = -ω$^{2}$x.

Cialis Cialis Fiyat