Hai con lắc đơn có chiều dài l$_{1}$ = 2l$_{2}$ thì liên hệ giữa tần số góc của chúng

Hai con lắc đơn có chiều dài l$_{1}$ = 2l$_{2}$ thì liên hệ giữa tần số góc của chúng
A. f$_{1}$ = 2f$_{2}$
B. f$_{1}$ =$\sqrt{2}$ f$_{2}$
C. f$_{2}$ = 2f$_{1}$
D. f$_{2}$ = $\sqrt{2}$f$_{1}$

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: D
Ta có :${{f}_{1}}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{{{l}_{1}}}};{{f}_{2}}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{{{l}_{2}}}}$
=> ${{f}_{1}}/{{f}_{2}}=\sqrt{{{l}_{2}}/{{l}_{1}}}=1/\sqrt{2}$
f2 = $\sqrt{2}$f1