Hiện tượng cộng hưởng dao động cơ học sẽ biểu hiện rõ nhất khi

Hiện tượng cộng hưởng dao động cơ học sẽ biểu hiện rõ nhất khi
A. Lực ma sát của môi trường nhỏ không đáng kể
B. Biên độ của dao động cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng
C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng
D. Cả ba điều kiện trênl

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A Hiện tượng cộng hưởng dao động cơ học sẽ biểu hiện rõ nhất khi lực ma sát của môi trường nhỏ không đáng kể