Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc. 
B.  biên độ và năng lượng.
C. biên độ và tốc độ.
D. li độ và tốc độ.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B Vật dao động tắt dần thì có biên độ và năng lượng giảm liên tục ,còn các đại lượng như li độ,gia tốc ,vận tốc có thể có lúc tăng lúc giảm .