Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại của gia tốc là

Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại của gia tốc là
A. amax =${{\omega }^{2}}$A2
B. amax=${{\omega }^{2}}$A
C. amax=ωA2
D. amax=ωA

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B Ta có :
x = Acos(ωt+ φ ) => v = x$^{’}$= -ωAsin(ωt+φ)
Và   a = v$^{’}$=x$^{’’ }$
= -${{\omega }^{2}}$Acos( ωt+ φ)
Do đó :  a$_{max}$=${{\omega }^{2}}$A

Cialis Cialis Fiyat