Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?
A. Đường parabol
B. Đường tròn 
C. Đường elip
D. Đường hypebol

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Đường elip.

Cialis Cialis Fiyat