Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của vận tốc là

Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của vận tốc là
A. v$_{max}$ = ωA$^{2}$
B. v$_{max}$ = ωA
C. v$_{max }$= -ωA
D. v$_{max}$ = ω$^{2}$A

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B Ta có : x = Acos( ωt + φ) => v = x$^{’ }$= -ωAsin(ωt + φ)
Do đó v$_{max }$=  ωA.

Cialis Cialis Fiyat