Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa

Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa
A. Li độ và vận tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.
B. Li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.
C. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với nhau.
D. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: B Ta có:
x = Acos(ωt + Φ) → v = x’ = -ωAsin(ωt + φ)
Và a = v’ = -ω$^{2}$Acos(ωt + φ) = ω$^{2}$Acos( ωt + φ + π)
Như vậy li độ và gia tốc trong dao động điều hòa luôn ngược pha với nhau.

Cialis Cialis Fiyat