(Thị Xã Quãng Trị – 2017) Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch nhau pha một góc là

(Thị Xã Quãng Trị – 2017) Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch nhau pha một góc là

A. $\frac{2\pi }{3}$

B. $\frac{5\pi }{6}$

C. $\frac{\pi }{6}$

D. $\frac{\pi }{3}$

Từ hình vẽ ta có $\frac{\Delta x}{\lambda }=\frac{5}{12}\Rightarrow \Delta \varphi =\frac{2\pi \Delta x}{\lambda }=\frac{5\pi }{6}rad$

Đáp án B

Cialis Cialis Fiyat