Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian
A. Cùng pha với nhau
B. Lệch pha một lượng $\frac{\pi }{4}$
C. Vuông pha với nhau
D. Ngược pha với nhau

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian vuông pha với nhau